توجه

با توجه به اضافه شدن فرایند صدور مجوز فعالیت اقتصادی به سیستم فرایندهای کسب و کار سازمان، خواهشمند است جهت ثبت درخواست مجوز فعالیت اقتصادی به آدرس BPMS.PSEEZ.IR مراجعه نمایید سیستم قبلی فقط جهت پیگیری درخواست های قبل از تاریخ 1398/03/06 که از مرحله بررسی توسط کارشناس کارفرما گذشته اند می باشد
منطقه ویژه

مراحل صدور مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس


1- ثبت اطلاعات شرکت و دریافت نام کاربری(همان کد اقتصادی) و کلمه عبور سامانه

2- ثبت اطلاعات قرارداد و ارسال به کارفرما

3- بررسی و تایید قرارداد و ارسال آن به سازمان منطقه ویژه اقتصادی توسط کارفرما

4- ارسال نامه و پیوست های قرارداد طبق فرمت ارائه شده در سایت و در سربرگ شرکت

5- بررسی و تایید قرارداد توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی

6- محاسبه و پرداخت تعرفه خدمات عمومی پیمان ها بر اساس مصوبه هیات وزیران شماره 67337/ت 53219 ه مورخه 1395/6/6 تعرفه هزینه خدمات سال 1395 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

7- صدور و پرینت مجوز فعالیت اقتصادی

جهت کسب اطلاعات بیشتر، فایل های راهنمای سامانه و مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز فعالیت اقتصادي را از منوی راهنما دانلود فرمایید